Pravidla lovu

Řád pro hospodářskou těžbu ryb udicí na jezeře Velká Kopa.

Doba a místo lovu ryb na udici

Každý držitel „Pověření k hospodářské těžbě ryb udicí“ na jezeře Velká Kopa je povinen se před začátkem lovu seznámit s tímto „Řádem pro hospodářskou těžbu ryb udicí na jezeře Velká Kopa a dodržovat jej. Držitel pověření souhlasí s prováděnými kontrolami.

Hospodářský lov probíhá v období březen – listopad a dle klimatických podmínek. Loví se od 0,00 do 24,00 hodin. Rybníkář si vyhrazuje změnu doby a času lovu s ohledem na aktuální potřeby prosperity rybí obsádky, případně na aktuální výtěrové období jednotlivých druhů Loví se pouze z vyhrazených míst. Rybníkář si vyhrazuje právo omezení počtu míst v době tření, nebo dle potřeby.
 
1) Obecné zásady chování při lovu
Lovící je při pobytu u vodní plochy povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení lovu je každý povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být shromážděny v soudržném obalu a dopraveny do odpadových nádob na tuhý komunální odpad případně na separovaný odpad s individuálním režimem svozu v obci. Je zakázáno vykonávat hygienu přímo v jezeře, jakožto používat šampóny apod. Porušiteli tohoto ustanovení bude pověření k lovu ryb odebráno a nebude v budoucnu nové vydáno.
S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Je povinen rybu po vylovení položit pouze na vhodnou podložku, bezodkladně vyháknout a pustit zpět. Fotografování úlovků je možno pouze nad mokrou podložkou, nebo ve vodě.
Držitel pověření ručí za případné škody na rybí obsádce vzniklé jeho jednáním při lovu, za škody na díle, na březích a zařízeních. Při provádění lovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenosti vymezené stanovenými sektory.
Bivakování je povoleno. Je zakázáno rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa. Oheň je možno rozdělat pouze po předchozí domluvě se správcem areálu nebo rybníkářem.
 
2) Lovné míry a hájení
Lov probíhá metodou, chyť a pusť, s pečlivou evidencí ulovených ryb. Rybníkářem je průběžně kontrolován zdravotní stav a v interní neveřejné dokumentaci jsou zaznamenávány přírůstky a zdravotní stav ryb, zejména generačních připravovaných k expedici.
Ulovení zraněné ryby nebo ryby vykazující morfologické anomálie je lovící povinen neprodleně oznámit rybníkáři. Pouze takovouto rybu je možno sakovat do hladkého saku bez kruhů pro další transport do karantény.
 
3) Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy
Povoleným způsobem lovu je lov na položenou a plavanou.
 
Lov na položenou a plavanou:
 1. Při lovu na položenou a plavanou je povoleno chytat až na tři pruty, nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky s mikrohrotem.
 2. Montáž udice musí být tzv. úniková, aby v případě utržení ryby došlo k odpadnutí olova.
 3. Srkačka, drátěná krmítka, pletené šokové šňůry jsou zakázány.
 4. Během lovu musí mít rybář nastražený prut v účinném dosahu.
 5. Zavážení a vnadění je povoleno. Kukuřice musí být povařena do měkkého stavu.
 6. Označení lovných míst je povoleno pouze tyčovou bójkou. H-bojky jsou zakázány.
 7. Lov ryb z loďek je zakázán.
Lov dravců zakázán !!!
 
Je zejména zakázáno:
 1. používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
 2. používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
 3. užívat k lovu ryb elektrického proudu,
 4. přechovávat ryby ve vezírku, saku (krom zraněných ryb) případně jiném zařízení,
 5. odnášet ulovené ryby od vody,
 6. používání samoseků,
 7. lovit ryby do čeřínku,
 8. řezat vidličky z rostoucích stromů,
 9. používat jako nástrahy krev, škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií,
 10. vnadit luštěninami (fazole, hrách, soja atd.), krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií.
Povinné náčiní:
lovící je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, dezinfekční přípravek pro ošetření vpichu, míru pro zjišťování velikosti ulovených ryb, podběrák s rašlovou síťkou o délce ramene min. 80 cm a polstrovanou vaničkovou či bazénovou podložku
U správce areálu je možno zapůjčit příslušné vybavení k rybolovu – viz. Ceník.
Za každé zapůjčené náčiní se vybírá záloha v hodnotě 500,- Kč.
 
4) Evidence úlovků
Ulovená ryba musí být šetrným způsobem změřena, případně zvážena, vyfotografována a zjištěné hodnoty musí být zapsány do evidence pro pozdější statistické vyhodnocení přírůstku obsádky jezera. Fotografování ryb provádí lovící pouze v podřepu nebo ve vodě. Ryba musí být do 5 min. vrácena do vody.
 
5) Kontrola a dozor
Kontrolu a dozor vykonává rybníkář a zástupci jím pověření. Těmto osobám je lovící osoba povinna umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, a zejména evidence úlovků. Rybníkář je oprávněn kontrolovat i vozidla a jejich obsah. Při zjištění přestupku proti těmto pravidlům lovu ryb či obecně platným předpisům jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat pověření k lovu a popř. vznést podnět k uložit sankce dle platných předpisů.
Pokud bude kontrolou zjištěno, že lovící konal v rozporu s těmito pokyny, bude mu pověření k lovu bez náhrady odebráno, lov ukončen a po uhrazené případné škody bude vykázán z areálu.
 
6) Pověření k lovu ryb
Pověření k lovu fyzickým osobám jsou vydávána jmenovitě a jsou nepřenosná. Právnickým osobám lze po předchozí dohodě vydat v omezeném počtu přenosné pověření pouze pro vlastní zaměstnance.
 
7) Výjimka pro lov vyzy
Povolené návnady: pelety, boilies, mrtvé nástražní ryby, makrela
Povinná výbava: pletená šňůra s min. nosností 50 kg a na koncové šokové montáži min. 5 m vlasce o průměru 0,5 mm a silnější, háček s mikrohrotem uzpůsobený pro lov ryb o velikosti přes 170 cm (60 kg+).
 
Pro udělení výjimky musí lovící dodržet následující pravidla: Rybář smí používat k zavážení loďku, svým chováním na vodě však nesmí nijak omezovat či rušit ostatní rybáře. Loďku u provozovatele je možné zapůjčit. Zavážení a používání krmných tyčových bójek je povoleno. Zákaz chytání na živou rybu. Zavážení montáží a prohozu povoleno. Zdolávání z lodě zakázáno.
V případě úspěšného záběru je rybář povinen kontaktovat provozovatele revíru. Vyza nesmí být vylovena na břeh! Focení je dovoleno pouze ve vodě.
K jakékoli platné povolence, která vám platí na tři pruty si můžete doplatit čtvrtý prut na vyzu za poplatek 150 Kč na den (je nutné splnit podmínky povinného vybavení). Při zjištění jakéhokoliv porušení výše uvedených pravidel bude lovícímu okamžitě odebrána povolenka bez náhrady.
 
8) Závěrečná ustanovení
Lovící je povinen seznámit se před započetím lovu s Pravidly lovu ryb na udici a toto stvrdit podpisem. Po skončení platnosti pověření je nutno předat jej do 7 dnů zpět rybníkáři – správci areálu nebo jeho pověřenému zástupci. Přehled o úlovcích vrátit před odjezdem.
Předání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace úlovků a statistického vyhodnocení přírůstků rybníkář přistupuje k hospodářským zásahům na chovné vodní ploše.
Parkování vozidel je možné na nově vybudovaném parkovišti. Návštěva lovícího rybáře se musí nahlásit u správce. Vozidlo bude zaparkováno na vyhrazeném parkovišti.
Pravidla lovu jsou platná od 1. 4. 2013 a jsou závazná pro výkon kontrolních lovů na udici na jezeru KOPA ve správě společnosti AXICIA, s.r.o.

Každá osoba vstupuje do areálu na vlastní nebezpečí a je plně zodpovědná za jednání své a svých dětí.

Napsat komentář